loader

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, SFC Yazılım Teknolojileri’ nce yayınlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlanma Metni kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 ‘ de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, belirli amaçlar dahilinde işlenmesi ve bu amaçlarla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.


  • Tarafımıza iletilen kişisel verilerinizin kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi

  • Kanun kapsamında gerektiği zaman işlenmesine

  • Mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilmesi, devredilebilmesi, sınıflandırılabilmesi

  • Kişisel verilerinizin işlenmesi gereken hallerin ortadan kalkması halinde de silinip, yok edilmesi

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda sayılan şekillerde izlenebilmesine

İnternet sitesi üzerinden tüm kişisel verilerimin alınması sürecinde iş amaçlarıyla uyumlu olarak, AYDINLATMA METNİ’ nde ve yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak, kaydedilmek, saklamak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenmesine ve paylaşılmasına onay veriyorum.
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca KVK Kanunu 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep edebilirisiniz.
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla SFC Yazılım Teknolojileri Ostim Tekopark Turuncu Bina 5. Kat Ofis: 82 Yenimahalle/ ANKARA adresine veya bilgi@sonlogger.com e-posta adresine ulaştırmanız gerekmektedir.